Powstanie tego wpisu umotywowane jest chęcią wyjaśnienia kwestii członkostwa w powstającym ZZDiŻ – przedstawiamy zatem kryteria.

Stworzenie związku zawodowego zrzeszającego przedstawicieli danej grupy zawodowej wymaga stworzenia statutu, w którym na zasadach dobrowolności należy ująć kryteria dokładnie opisujące kwalifikacje zawodowe danej grupy. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której będzie można posądzić komisję „rekrutacyjną” o stronniczość. W polskim prawie znajduje się kilka zapisów dotyczących zawodu dietetyka. Mimo tego iż zawód wciąż nie jest uregulowany prawnie, istnieje możliwość określenia wymagań członkowskich.

Jednym z nielicznych zapisów jest ten w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

I tak wymagania dla stanowiska Dietetyk opisane w tym dokumencie to: 

– ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika technologii żywienia w specjalności dietetyka, lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka;

lub
– rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra;

lub
– rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku.

Bazując na tych wytycznych, osoby które posiadają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, ale nie jest on wydany przez szkołę publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, lub uczelnię wyższą – nie będą mogły przystąpić do ZZDiŻ.

Zdajemy sobie sprawę, że obecnie na rynku prywatnych usług dietetycznych z powodzeniem funkcjonuje wiele osób bez wykształcenia kierunkowego, które niosą pomoc pacjentom z nadwagą i otyłością. Nie chcielibyśmy nikogo dyskryminować, jednak ustalając kryteria przyjmowania do związku kierowaliśmy się przede wszystkim potrzebą szerzenia świadomości na temat konieczności zdobycia podstawowej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, by móc skutecznie i wiarygodnie reprezentować grupę zawodową. Wszystkie kwestie sporne będą rozwiązane indywidualnie na podstawie rozporządzeń oraz uzyskanych dyplomów.

Dietetyka jako kierunek uczelni wyższych jest jeszcze młodą, ale bardzo prężnie rozwijającą się dziedziną. Dostrzegamy naglący problem, jakim jest brak regulacji zawodu. Jako związek dołożymy wszelkich starań, by wszelkie sporne kwestie zostały możliwie jak najszybciej rozwiązane.

PODSTAWY PRAWNE:

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególnych rodzajach   stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111510896/O/D20110896.pdf

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001632/O/D20171632.pdf

Dietetyk jako zawód medyczny w świetle dokumentów międzynarodowych oraz polskich regulacji prawnych:
http://www.h-ph.pl/pdf.php?r=2018&n=1&s=062

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia:
http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/proj_ustaw_zawodymedyczne_07092010.pdf

Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce
http://www.dbc.wroc.pl/Content/28120/Walczak_Dietetyk_w_Systemie_Ochrony_Zdrowia_w_Polsce_2013.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *